share

Algemene Voorwaarden

Hier vind je de Algemene Voorwaarden van ToBe Lessen & Cursussen 2017-2018

> Klik HIER voor het PDF Algemene Voorwaarden ToBe cursussen 2017-2018

Algemene Voorwaarden ToBe cultuurcentrum – Cursussen
Voor de lessen en cursussen die starten vanaf 11 september 2017.
Laatste aanpassing 24-5-2017

Algemeen
ToBe cultuurcentrum (ook ‘ToBe’) is één van de labels onder de paraplu – van Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid.

Definities
Cursus: Een cursus is een beperkte serie van lessen (maximaal 15) die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.  
Jaarcursus: Een jaarcursus is een serie van 36 lessen die gedurende het hele schooljaar wordt gegeven. Jaarcursussen worden gegeven bij de disciplines muziek, dans en theater. Bij een jaarcursus wordt de cursist, indien wij geen opzegging hebben ontvangen, automatisch ingeschreven voor het nieuwe seizoen.
Workshop: Een eenmalige, aaneengesloten activiteit.
Cursist: Persoon die deelneemt aan de cursus.
Betalingsplichtige: Persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van het cursusgeld. Is de cursist een kind (tot 18 jaar) dan zijn dit de ouders/verzorgers van het kind.

Inschrijving
Inschrijven voor een cursus bij ToBe cultuurcentrum is mogelijk:
1.    via de website www.tobe.nl of
2.    door een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier op te sturen naar
ToBe cultuurcentrum, Noordendijk 148, 3311 RR Dordrecht.

De inschrijving geldt vanaf het moment dat het formulier of de digitale inschrijving bij ToBe is ontvangen en wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving ontvangt u een inschrijfbevestiging. Door (digitale) inschrijving verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en het lesgeldtarief van ToBe cultuurcentrum.

  • Kinderen en jongeren t/m 17 jaar dienen door de ouder(s) of verzorger(s) ingeschreven te worden.
  • Instromen bij een reeds gestarte cursus is voor een aantal cursussen mogelijk. Instromen is altijd afhankelijk van de aard van de cursus en het aantal open plaatsen. De factuur wordt aan het resterende aantal lessen aangepast.
  • Uiterlijk één week voor aanvang van de cursus ontvangt u een uitnodiging voor de eerste cursusbijeenkomst.
  • ToBe kan een cursus annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wanneer een cursus niet start ontvangt u, uiterlijk één week voor de geplande startdatum, schriftelijk bericht. De ingeschreven cursisten zijn in dit geval uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.
  • Bij jaarcursussen muziek, dans en theater geldt een automatische verlenging voor het volgende seizoen, tenzij u schriftelijk of per e-mail voor 1 juli 2018 opzegt.


Proefles
Een proefles is alleen mogelijk indien er voldoende plaats beschikbaar is in de gewenste cursus. Voor een proefles maakt u vooraf een afspraak via de klantenservice van ToBe. De eerste proefles is altijd gratis. U kunt zich op de website aanmelden voor een proefles via de proeflesbutton naast de cursus van uw keuze.

Wachtlijst
Zit de cursus van uw keuze vol, dan kunt u zich laten plaatsen op een wachtlijst. Indien zich in de loop van een cursus(jaar) een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt u door de klantenservice van ToBe benaderd. De wachtlijst geldt alleen voor het lopende seizoen.

Tarieven
De lesgeldtarieven voor de cursussen kunnen afhankelijk zijn van de gemeente waarin u woont. Dit heeft te maken met de verschillende subsidies die ToBe ontvangt van de aangesloten gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Ridderkerk. Via deze link www.tobe.nl/service komt u bij de tarieven voor cursusjaar 2017-2018.

Betaling
ToBe kent de volgende betaalmogelijkheden:
Cursusgelden t/m € 75,- :
Uitsluitend direct bij inschrijving via Ideal

Cursusgelden vanaf € 76,- :
1. Via Ideal  
2. Via een verstrekte incassomachtiging in maximaal 10 termijnen (afhankelijk van de lengte van de cursus). De eerste termijn wordt geïncasseerd bij de start van de cursus.
3. In één bedrag via een bankoverschrijving binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Als de automatische incasso van het cursusgeld niet mogelijk is, worden de resterende termijnen verhoogd met het openstaande bedrag. Na een tweede stornering worden de lessen per direct stopgezet en wordt u uitgeschreven. U blijft het openstaande cursusgeld verschuldigd.
Bij uitblijvende betaling wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau en zijn de door het incassobureau gemaakte incassokosten geheel voor rekening van de betalingsplichtige.

Mocht u het niet eens zijn met de door ons in rekening gebrachte kosten, dan kunt u tot 8 dagen na ontvangst van de factuur bezwaar maken. Maakt u bezwaar buiten deze 8 dagen, dan houden wij u aan uw betalingsverplichting. Uiteraard nemen wij alsnog uw bezwaar in behandeling. Uw bezwaar kunt u sturen naar klant@tobe.nl, wij streven ernaar u zo snel mogelijk te antwoorden.

Annulering inschrijving/ opzeggen
•    U heeft de mogelijkheid uw inschrijving ongedaan te maken tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Deze uitschrijving dient altijd schriftelijk of via e-mail (klant@tobe.nl) te geschieden. Daarna is annulering van de inschrijving niet meer mogelijk en geldt een opzegtermijn van 1 maand.
•    Als u zich wilt uitschrijven tijdens de cursus heeft u een opzegtermijn van 1 maand vanaf het moment van opzegging. De opzegging dient schriftelijk of via email (klant@tobe.nl) te gebeuren.

Tegemoetkoming kosten
Bij ToBe kunt u gebruik maken van tegemoetkoming in de kosten door derden zoals:
Stichting Leergeld, het Jeugdcultuur Fonds en de Ridderkerkpas
Kijk voor de voorwaarden op deze links:
www.leergelddrechtsteden.nl
www.jeugdcultuurfonds.nl
http://www.ridderkerkpas.nl

Betalingsverplichting
Door het aangaan van de cursusovereenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde cursusbedrag, behoudens de restitutie van cursusgeld, zoals beschreven onder ‘restitutie’. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is ToBe genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Afmelden
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de les te volgen, dan kunt u zich afmelden via klant@tobe.nl of telefonisch bij de klantenservice,078-613 31 44. Niet-gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd.

Vakanties
ToBe cultuurcentrum geeft geen reguliere lessen in de schoolvakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantieregeling van het Primair Onderwijs in deze regio. Het vakantierooster staat vermeld op de site www.tobe.nl/service

Afwezigheid van de docent
Bij ziekte of verhindering van de docent wordt zo mogelijk een vervanger ingezet. Als de les niet doorgaat wordt u op de hoogte gebracht via sms, telefoon of per e-mail. Deze lessen worden zoveel mogelijk ingehaald op een ander moment. Om u adequaat te kunnen informeren verzoekt ToBe uw actuele 06-nummer aan de afdeling Klantenservice & Projectbureau door te geven via klant@tobe.nl

Restitutie
Restitutie van lesgeld is alleen mogelijk als ToBe in gebreke blijft wat betreft het verzorgen van de lessen. Restitutie is mogelijk bij een jaarcursus (36 lessen) als er meer dan 3 lessen vervallen en bij een cursus (10,12 of 15 lessen) als er meer dan 2 lessen vervallen. ToBe cultuurcentrum behoudt zich het recht voor de lessen te laten vervangen of verplaatsen; doorgaans worden de lessen aan het einde van de cursusperiode ingehaald. Bedragen onder de € 10,– worden niet gerestitueerd.

Gebruik van video- en beeldmateriaal
Tijdens de lessen, cursussen, workshops of evenementen kunnen foto´s of video-opnames gemaakt worden voor publicitaire doeleinden van ToBe. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld onze website, brochures, folders, flyers, dag- en weekbladen. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. We gaan er vanuit dat u bij inschrijving akkoord gaat met publicatie van dit video- en beeldmateriaal. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit voor aanvang van de eerste les kenbaar maken aan ToBe onder vermelding van de les waar u (of uw kind) aan deelneemt.
Stuur uw bezwaar naar communicatie@tobe.nl ToBe spant zich in om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Stagiaires/vakstudenten
Het is mogelijk dat de lessen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair(e) of een vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de docent.

Privacy
In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens informeren wij u dat ToBe uw gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, opneemt in een gegevensbestand. Wij gebruiken de gegevens in onze administratie. Soms gebruiken we de gegevens voor het versturen van nieuwe informatie rondom cursussen en/of activiteiten. Tevens informeren wij onze klanten via een digitale nieuwsbrief. Als u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden via de link in de nieuwsbrief.
Uiteraard verstrekt ToBe geen persoonlijke gegevens aan derden. Ook geeft ToBe geen privéadressen en telefoonnummers door van de eigen medewerkers en docenten aan cursisten.

Klachten
ToBe ontvangt en bedient wekelijks vele klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om uw les, cursus en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Helaas lukt dat niet altijd. Heeft u een klacht? Meld het ons. Wij doen ons uiterste best om uw klacht op te lossen. Bovendien kunnen we met uw klacht de organisatie verbeteren. U kunt de klacht sturen naar de afdeling Klantenservice & Projectbureau via klant@tobe.nl U krijgt zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) bericht van ons.

Huurinstrumenten
Het huren van een instrument is alleen mogelijk in combinatie met het volgen van lessen bij ToBe. Voor alle instrumenten geldt: zolang de voorraad strekt. Bij een kortere huurperiode wordt de huurprijs naar rato berekend. Naast de prijs van de huur van het instrument wordt € 75,- borg in rekening gebracht. Dit bedrag wordt na inlevering van het instrument, indien onbeschadigd, teruggestort. Via www.tobe.nl/service komt u bij het aanbod van onze huurinstrumenten.  

Aansprakelijkheid
ToBe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken, instrumenten of telefoons.

Communicatie
Om kosten te besparen en het papierverbruik te verminderen stuurt ToBe informatie en facturen zoveel mogelijk via e-mail. Om u adequaat te kunnen informeren verzoeken wij u om uw actuele e-mailadres aan de afdeling Klantenservice & Projectbureau door te geven via klant@tobe.nl.

Ontbinding cursusovereenkomst door ToBe cultuurcentrum
In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan ToBe de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen. Dit geldt voor al onze cursussen en workshops.

> Klik HIER voor de pdf Algemene Voorwaarden ToBe Lessen & Cursussen 2016-2017

We ontvangen graag je feedback over deze pagina of website, laat ons weten wat we kunnen verbeteren!